مجموعه پرسش های چهارگزینه ای مالیاتی۱۴۰۲

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای مالیاتی۱۴۰۲
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای مالیاتی۱۴۰۲ مجموعه پرسش های چهارگزینه ای مالیاتی۱۴۰۲ با رویکرد آزمون های:تعیین سطح ماموران مالیاتی،مشاوران رسمی مالیاتی و کارشناسی رسمی دادگستری.به اهتمام:دکتر فرشید فریدونی(حسابدار رسمی)
جدیدترین کتاب ها
جدیدترین اخبار سایت